งาน Remote Control และ Digital Plant เขื่อนภูมิพล

ioT แจ้งเตือน Line เมื่อมีการคีย์ใบแจ้งซ่อม จากระบบ SAP กฟผ.

กันยายน 63

นำเข้าใช้งาน

สิงหาคม 63

นำเข้าใช้งานจริง ซึ่งพัฒนาให้มีการเตือนจากระบบหากไม่พบการเชื่อมต่อกับ ระบบ SAP

กรกฎาคม 63

ทดสอบและปรับปรุงพัฒนา

มิถุนายน 63

นำข้อมูลมาคัดแยก ประเภทใบแจ้งซ่อม และ กำหนดวันเดือนปีที่ต้องการให้แสดงผล

พฤษภาคม 63

ดำเนินการเขียน code โปรแกรม ดึงข้อมูลและจัดเก็บลงฐานข้อมูล โดยพบและแก้ปัญหาไม่มีข้อมูล

ต้นปี 63

ศึกษาการเชื่อมข้อมูลระหว่าง SAP กับ Server แผนก หฟภ-ฟ เพื่อจัดเตรียมการออกใบซ้อมที่ต้องการ"