2024-04-14 23:57:19

โคกหนองนา เขื่อนภูมิพล

Demand ON Knn001       
Pump RUN Knn002       
LEVEL HIGH Knn003 > 138.00 MSL.       
LEVEL NORMAL Knn004 > 136.60 MSL.       
LEVEL LOW Knn005 < 135.30 MSL.       
COMMAND ON Knn006       
4G -       

14-04-2024