2023-03-31 03:31:00

โคกหนองนา เขื่อนภูมิพล

Demand ON       
Pump RUN       
LEVEL HIGH > 138.00 MSL.       
LEVEL NORMAL > 136.60 MSL.       
LEVEL LOW < 135.30 MSL.       
COMMAND ON       
4G       

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
DM x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
ON x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Hi x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Nor x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lo x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Cmm x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

31-03-2023