ข้อมูลการดำเนินงานระบบควบคุมทางไกล สังกัด เขื่อนภูมิพล ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 - 2565
ลำดับ โรงไฟฟ้า สถานที่ ปีที่แล้วเสร็จ Station CCA เขื่อนภูมิพล ระบบสื่อสาร CCTV Remote RCS Remote MSS Remote ศูนย์ท่าทุ่งนา Digital.Plantชฟม. MeterAMR EGAT-RTU KV Control BufferZone ความพร้อมปี 65
1 โรงไฟฟ้าเขื่อนเจ้าพระยา จ. ชัยนาท 2564 . แล้วเสร็จ TOT แล้วเสร็จ แล้วเสร็จ แล้วเสร็จ แล้วเสร็จ เชื่อมต่อแล้ว มี - - งบ.อปท ปี66 100%
 Note
2 โรงไฟฟ้าเขื่อนแม่งัด จ. เชียงใหม่ 2563 แล้วเสร็จ TOT แล้วเสร็จ แล้วเสร็จ แล้วเสร็จ แล้วเสร็จ เชื่อมต่อแล้ว มี มี - งบ.อปท ปี66 100%
3 โรงไฟฟ้าเขื่อนกิ่วคอหมา จ. ลำปาง 2564 แล้วเสร็จ TOT แล้วเสร็จ แล้วเสร็จ แล้วเส็จ แล้วเสร็จ เชื่อมต่อแล้ว มี - - งบ.อปท ปี66 100%
4 โรงไฟฟ้าบ้านยาง จ. เชียงใหม่ 2556 - TOT - - - - - มี - - งบ.อปท ปี66 -
5 โรงไฟฟ้าฝาง จ. เชียงใหม่ 2556 - TOT - - - - เชื่อมต่อแล้ว มี - - งบ.อปท ปี66 -
6 โรงไฟฟ้าบ้านขุนกลาง จ. เชียงใหม่ 2556 - TOT - - - - เชื่อมต่อแล้ว มี - - งบ.อปท ปี66 -
7 โรงไฟฟ้าผาบ่อง จ. แม่ฮ่องสอน - - CAT - - - - - - - - งบ.อปท ปี66 -
8 โรงไฟฟ้าแม่ฮ่องสอน จ. แม่ฮ่องสอน - - CAT - - - - - มี - - งบ.อปท ปี66 -
9 โรงไฟฟ้าลำราง จ. เชียงใหม่ - - TOT - - - - เชื่อมต่อแล้ว - - - - -
10 Smart Micro Grid จ. เชียงใหม่ 2565 แล้วเสร็จ TOT - แล้วเสร็จ - - - - - - - นำเข้าใช้งาน
11 RCS & MSS จ.ตาก 2565 ระหว่างดำเนินการ1
ดำเนินการ2
- - - - - - - - - - นำเข้าใช้งาน
ข้อมูล : 21 Nov 2022 [ ดนุฤทธิ์. แผนกบำรุงรักษาไฟฟ้า กองบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า เขื่อนภูมิพล]
QR code


ลำดับ โรงไฟฟ้า สถานที่ SCADA System Config. รายละเอียด
1 โรงไฟฟ้าเขื่อนเจ้าพระยา จ. ชัยนาท EMERSON ระหว่างเดือน ก.ย. - ธ.ค. ปี 63 และ 64 งานปรับปรุง Unit Control PLC ของเดิมทั้งหมดจะถูกยกเลิก เปลี่ยนเป็นของใหม่ ซึ่งรองรับระบบ Remote Desktop
2 โรงไฟฟ้าเขื่อนแม่งัด จ. เชียงใหม่ GE-Fanuc ระบบสื่อสารยังคงพบปัญหาเรื่องความเร็ว และความไม่เสถียรในบางช่วงเวลา ทำให้หลุดการเชื่อมต่อบ่อยครั้ง อยู่ระหว่างเพิ่มspeed
3 โรงไฟฟ้าเขื่อนกิ่วคอหมา จ. ลำปาง GE-Fanuc Survey.EMSbmb

SysmConfig.MacControl

Concept.MacControl

4 โรงไฟฟ้าบ้านยาง จ. เชียงใหม่ ระบบสื่อสาร vpn ใช้ได้ปกติ/PLC ใช้งานปกติ
5 โรงไฟฟ้าฝาง จ. เชียงใหม่ ตั้งงบประมาณปรับปรุงปี 66/ ระบบสื่อสาร vpn ใช้ได้ปกติ/PLC ใช้งานปกติ
6 โรงไฟฟ้าบ้านขุนกลาง จ. เชียงใหม่ ระบบสื่อสาร vpn ใช้ได้ปกติ/PLC ใช้งานได้ปกติ
7 โรงไฟฟ้าผาบ่อง จ. แม่ฮ่องสอน เตรียมเข้าสำรวจปี 64
8 โรงไฟฟ้าลำราง จ. เชียงใหม่