>
ข้อมูลการดำเนินงานระบบควบคุมทางไกล สังกัด เขื่อนภูมิพล ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 - 2564
ลำดับ โรงไฟฟ้า สถานที่ ปีที่แล้วเสร็จ Station CCA เขื่อนภูมิพล ระบบสื่อสาร CCTV Remote RCS Remote MSS Remote นำเข้าใช้งาน Digital.Plant ความพร้อมปี 64
1 โรงไฟฟ้าเขื่อนเจ้าพระยา จ. ชัยนาท 2558 เก่า ใหม่ TOT ok ok ok ok กำลังดำเนินการ ตรวจรับ มิ.ย.
 Note
2 โรงไฟฟ้าเขื่อนแม่งัด จ. เชียงใหม่ 2556 ok TOT ok ok 70% ok กำลังดำเนิการ RemoteSwitching ไม่ได้หลังปรับปรุง
3 โรงไฟฟ้าเขื่อนกิ่วคอหมา จ. ลำปาง กำลังดำเนินการ กำลังดำเนินการ TOT กำลังดำเนินการ กำลังดำเนินการ กำลังดำเนินการ กำลังดำเนินการ กำลังดำเนินการ ตรวจรับ ก.ค.
4 โรงไฟฟ้าบ้านยาง จ. เชียงใหม่ 2556 ยังไม่ดำเนินการ TOT ยังไม่ดำเนินการ ยกเลิกใช้งาน ยกเลิกใช้งาน ยกเลิกใช้งาน ยังไม่ดำเนินการ 30% งบปี65
5 โรงไฟฟ้าฝาง จ. เชียงใหม่ 2556 ยังไม่ดำเนินการ TOT ยังไม่ดำเนินการ ยกเลิกใช้งาน ยกเลิกใช้งาน ยกเลิกใช้งาน ยังไม่ดำเนินการ 30% งบปี65
6 โรงไฟฟ้าบ้านขุนกลาง จ. เชียงใหม่ 2556 ยกเลิกใช้งานTOT ยังไม่ดำเนินการ ยกเลิกใช้งาน ยกเลิกใช้งาน ยกเลิกใช้งาน ยังไม่ดำเนินการ 30% งบปี65
7 โรงไฟฟ้าผาบ่อง จ. แม่ฮ่องสอน ยังไม่ดำเนินการ ยังไม่ดำเนินการ CAT ยังไม่ดำเนินการ ยังไม่ดำเนินการ ยังไม่ดำเนินการ ยังไม่ดำเนินการ ยังไม่ดำเนินการ 0% งบปี65
ข้อมูล : 1 มิ.ย. 2564 [ ดนุฤทธิ์. แผนกบำรุงรักษาไฟฟ้า กองบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า เขื่อนภูมิพล]
QR code


ลำดับ โรงไฟฟ้า สถานที่ SCADA System Config. รายละเอียด
1 โรงไฟฟ้าเขื่อนเจ้าพระยา จ. ชัยนาท EMERSON ระหว่างเดือน ก.ย. - ธ.ค. ปี 63 และ 64 งานปรับปรุง Unit Control PLC ของเดิมทั้งหมดจะถูกยกเลิก เปลี่ยนเป็นของใหม่ ซึ่งรองรับระบบ Remote Desktop
2 โรงไฟฟ้าเขื่อนแม่งัด จ. เชียงใหม่ GE-Fanuc ระบบสื่อสารยังคงพบปัญหาเรื่องความเร็ว และความไม่เสถียรในบางช่วงเวลา ทำให้หลุดการเชื่อมต่อบ่อยครั้ง อยู่ระหว่างเพิ่มspeed
3 โรงไฟฟ้าเขื่อนกิ่วคอหมา จ. ลำปาง GE-Fanuc Survey.EMSbmb

SysmConfig.MacControl

Concept.MacControl

4 โรงไฟฟ้าบ้านยาง จ. เชียงใหม่ ระบบสื่อสาร vpn ใช้ได้ปกติ/PLC ใช้งานปกติ
5 โรงไฟฟ้าฝาง จ. เชียงใหม่ ตั้งงบประมาณปรับปรุงปี 66/ ระบบสื่อสาร vpn ใช้ได้ปกติ/PLC ใช้งานปกติ
6 โรงไฟฟ้าบ้านขุนกลาง จ. เชียงใหม่ ระบบสื่อสาร vpn ใช้ได้ปกติ/PLC ใช้งานได้ปกติ
7 โรงไฟฟ้าผาบ่อง จ. แม่ฮ่องสอน เตรียมเข้าสำรวจปี 64