งาน Remote Control และ Digital Plant เขื่อนภูมิพล

ioT ส่งค่าเข้าเวปโทรมาตร และแสดงบนมือถือ สถานีเขื่อนแม่ปิงตอนล่าง สถานี PD01

นำเข้าใช้งาน

เขียนโปรแกรมส่งค่าระดับน้ำส่งขึ้นเวปโทรมาตร กฟผ. สถานี PD01http://watertele.egat.co.th/Bhumibol/

กันยายน 62 (progress 100%)

นำเข้าใช้งาน เขียนโปรแกรมให้แสดงค่าที่ มือถือ

สิงหาคม 62

ทดสอบและเก็บข้อมูล เพื่อปรับปรุงโปรแกรมให้แม่นยำ

กรกฎาคม 62

ติดตั้งอุปกรณ์ เข้ากับสถานี เพื่อทดสอบเก็บค่า

มิถุนายน 62

ทำตัวต้นแบบ วงจรไฟฟ้า และบอร์ดอ่านค่าระดับน้ำ

พฤษภาคม 62

ออกแบบ และจัดซื้อ

ต้นปี 62

ศึกษาการรับค่าระดับน้ำ เพื่อเขียน code โปรแกรม กับ Hardware ที่เหมาะสม"