งาน Remote Control และ Digital Plant เขื่อนภูมิพล

Digital Power Plant ดึงข้อมูลเครื่องกำเนิดไฟฟ้า Unit 1 - 8 เข้า web ชฟม.

2564 Unit 1-8 RE Connect

Realtime Unit 1-8 BMB

พฤศจิกายน 63 (อปท.ดำเนินการ)

อยู่ระหว่างทดสอบเชื่อม ฐานข้อมูล อปท.ดำเนินการ

ตุลาคม 63 (progress 100%)

Data Historian ดึงสัญญาณผ่าน OPC เครื่องกำเนิดไฟฟ้า Unit1 -8 แล้วเสร็จ (progress 100%)

จัดเก็บลงฐานข้อมูล DigitalPlant

กันยายน 63 (progress 80%)

อยู่ระหว่างติดตั้ง buffer Zone และ Data Historian ดึงสัญญาณผ่าน OPC เครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ 1-8

สิงหาคม 63

อปท. เข้าเก็บข้อมูล OPC ABB และสำรวจพื้นที่ติดตั้ง buffer Zone /Data Historian

ทดสอบ OPC Kepware

กรกฎาคม 63

อปท. อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง

มิถุนายน 63

อปท. อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง

พฤษภาคม 63

อปท. จัดร่าง TOR เพื่อดำเนินการงานติดตั้ง Fire Wall และดึงสัญญาณเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเขื่อนใหญ่

ปี 2562

ดำเนินการดึงข้อมูลเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ 1 แล้วเสร็จ