งาน Remote Control และ Digital Plant เขื่อนภูมิพล

TAG Description UNIT U8 U7 U6 U5 U4 U3 U2 U1
TAGX001 Active Power MW gAI8MW g7WATT g3WATT g5WATT g4WATT g3WATT g2WATT g1WATT
TAGX002 Reactive Power Mvar gAI8MVAR g2VAR g3VAR g5VAR g4VAR g3VAR g2VAR g1VAR
TAGX003 Generator Voltage kV gAI8UVA g3GV 7 g3GV g5GV g4GV g3GV g2GV g1GV
TAGX004 Generator Current kA gAI8UAA g7GI g6GI g5GI g4GI g3GI g2GI g1GI
TAGX005 Generator Frequency gAI8FREQ - - - - - - -
TAGX006 Excitation Voltage V gAI890EFV g7EXCV g6EXCV g5EXCV g4EXCV g3EXCV g2EXCV g1EXCV
TAGX007 Excitation Current A gAI890EFA g7EXCI g6EXCI g5EXCI g4EXCI g3EXCI g2EXCI g1EXCI
TAGX008 Generator Bearing Oil Temperature DEG.C g8GLBOLT g726GBQ g626GBQ g526GBQ g426GBQ g326GBQ g226GBQ g126GBQ
TAGX009 Generator Bearing Oil Level mm. g8GUBOLT g7GBOLT g6GBOLT g5GBOLT - - g2GBOLT -
TAGX010 Generator Thrust Bearing No.1 DEG.C gAI838TB1 g726GTB1 g626GTB1 g526GTB1 g426GTB1 g326GTB1 g226GTB1 g126GTB1
TAGX011 Generator Thrust Bearing No.2 DEG.C gAI838TB2 g726GTB2 g626GTB2 g526GTB2 g426GTB2 g326GTB2 g226GTB2 g126GTB2
TAGX012 Generator Thrust Bearing No.3 DEG.C gAI838TB3 g726GTB3 g626GTB3 g526GTB3 g426GTB3 g326GTB3 g226GTB3 g126GTB3
TAGX013 Generator Thrust Bearing No.4 DEG.C gAI838TB4 - g626GTB4 g526GTB4 g426GTB4 g326GTB4 g226GTB4 g126GTB4
TAGX013X1 Generator Thrust Bearing No.5 DEG.C gAI838TB5 - - - - - - -
TAGX013X2 Generator Thrust Bearing No.6 DEG.C gAI838TB6 - - - - - - -
TAGX013X3 Generator Thrust Bearing No.7 DEG.C gAI838TB7 - - - - - - -
TAGX013X4 Generator Thrust Bearing No.8 DEG.C gAI838TB8 - - - - - - -
TAGX013X5 Generator Thrust Bearing No.9 DEG.C gAI838TB9 - - - - - - -
TAGX013X6 Generator Thrust Bearing No.10 DEG.C gAI838TB10 - - - - - - -
TAGX013X7 Generator Thrust Bearing No.11 DEG.C gAI838TB11 - - - - - - -
TAGX013X8 Generator Thrust Bearing No.12 DEG.C gAI838TB12 - - - - - - -
TAGX014 Generator Guide Bearing No.1 DEG.C - g726GGB1 g626GGB1 g526GGB1 g426GGB1 g326GGB1 g226GGB1 g126GGB1
TAGX015 Generator Guide Bearing No.2 DEG.C - g726GGB2 g626GGB2 g526GGB2 g426GGB2 g326GGB2 g226GGB2 g126GGB2
TAGX015X1 Generator Guide Bearing No.3 DEG.C - g726GGB3 - - - - - -
TAGX015X2 Lower Guide Bearing Temperature No.1 DEG.C gAI838LGB1 แทนที่ข้อมูลเดิม - - - - - - -
TAGX015X3 Lower Guide Bearing Temperature No.2 DEG.C gAI838LGB2 - - - - - - -
TAGX015X4 Upper Guide Bearing Temperature No.1 DEG.C gAI838UGB1 - - - - - - -
TAGX015X5 Upper Guide Bearing Temperature No.2 DEG.C gAI838UGB2 - - - - - - -
TAGX015X6 Generator Upper Bearing Oil Cooler Cooling water Flow L/min g8GUBCWFT - - - - - - -
TAGX015X7 Generator Upper Bearing Oil Cooler Oil Pressure bar. g8GUBOPT - - - - - - -
TAGX015X8 Generator Upper Bearing Oil Cooler Inlet Water Temperature DEG.C g8GUBWITT - - - - - - -
TAGX015X9 Generator Upper Bearing Oil Cooler Outlet Water Temperature DEG.C g8GUBWOTT - - - - - - -
TAGX015X10 Generator Upper Bearing Oil Cooler Inlet Ol Temperaure DEG.C g8GUBOITT - - - - - - -
TAGX015X11 Generator Upper Bearing Oil Cooler Outlet Ol Temperaure DEG.C g8GUBOOTT - - - - - - -
TAGX015X12 Generator Lower Bearing Oil Cooler Oil Flow L/min g8GLBOFT - - - - - - -
TAGX015X13 Generator Lower Bearing Oil Cooler Cooling water Flow L/min g8GLBCWFT - - - - - - -
TAGX015X14 Generator Lower Bearing Oil Cooler Oil Pressure bar. g8GLBOPT - - - - - - -
TAGX015X15 Generator Lower Bearing Oil Cooler Inlet Water Temperature DEG.C g8GLBWITT - - - - - - -
TAGX015X16 Generator Lower Bearing Oil Cooler Outlet Water Temperature DEG.C g8GLBWOTT - - - - - - -
TAGX015X17 Generator Lower Bearing Oil Cooler Inlet Ol Temperaure DEG.C g8GLBOITT - - - - - - -
TAGX015X18 Generator Lower Bearing Oil Cooler Outlet Ol Temperaure DEG.C g8GLBOOTT - - - - - - -
TAGX015X19 ลบ - - - - - - -
TAGX015X20 ลบ - - - - - - -
TAGX016 Winding Temp No.1 DEG.C gAI826SWA1 g726SW1 g626SW1 g526SW1 g426SW1 g326SW1 g226SW1 g126SW1
TAGX017 Winding Temp No.2 DEG.C gAI826SWA2 g726SW2 g626SW2 g526SW2 - - - -
TAGX018 Winding Temp No.3 DEG.C gAI826SWA3 g726SW3 g626SW3 g526SW3 g426SW3 g326SW3 g226SW3 g126SW3
TAGX019 Winding Temp No.4 DEG.C gAI826SWB1 g726SW4 g626SW4 g526SW4 g426SW4 g326SW4 g226SW4 g126SW4
TAGX020 Winding Temp No.5 DEG.C gAI826SWB2 g726SW5 g626SW5 g526SW5 - - - -
TAGX021 Winding Temp No.6 DEG.C gAI826SWB3 แก้ No. Tag U8 8020-->8021 g726SW6 g626SW6 g526SW6 g426SW6 g326SW6 g226SW6 g126SW6
TAGX022 Winding Temp No.7 DEG.C gAI826SWC1 g726SW7 g626SW7 g526SW7 g426SW7 g326SW7 g226SW7 g126SW7
TAGX023 Winding Temp No.8 DEG.C gAI826SWC2 g726SW8 g626SW8 g526SW8 - - - -
TAGX024 Winding Temp No.9 DEG.C gAI826SWC3 g726SW9 g626SW9 g526SW9 g426SW9 g326SW9 g226SW9 g126SW9
TAGX025 Winding Temp No.10 DEG.C - g726SW10 g626SW10 g526SW10 g426SW10 g326SW10 g226SW10 g126SW10
TAGX026 Winding Temp No.11 DEG.C - g726SW11 g626SW11 g526SW11 g426SW11 g326SW11 g226SW11 g126SW11
TAGX027 Winding Temp No.12 DEG.C - g726SW12 g626SW12 g526SW12 g426SW12 g326SW12 g226SW12 g126SW12
TAGX027X1 Winding Temp No.13 DEG.C - g726SW13 - - - - - -
TAGX027X2 Winding Temp No.14 DEG.C - g726SW14 - - - - - -
TAGX027X3 Winding Temp No.15 DEG.C - g726SW15 - - - - - -
TAGX027X4 Winding Temp No.16 DEG.C - g726SW16 - - - - - -
TAGX027X5 Winding Temp No.17 DEG.C - g726SW17 - - - - - -
TAGX027X6 Winding Temp No.18 DEG.C - g726SW18 - - - - - -
TAGX027X7 Winding Temp No.19 DEG.C - g726SW19 - - - - - -
TAGX027X8 Winding Temp No.20 DEG.C - g726SW20 - - - - - -
TAGX027X9 Winding Temp No.21 DEG.C - g726SW21 - - - - - -
TAGX027X10 Winding Temp No.22 DEG.C - g726SW22 - - - - - -
TAGX027X11 Winding Temp No.23 DEG.C - g726SW23 - - - - - -
TAGX027X12 Winding Temp No.24 DEG.C - g726SW24 - - - - - -
TAGX027X13 Winding Temp No.25 DEG.C - g726SW25 - - - - - -
TAGX027X14 Winding Temp No.26 DEG.C - g726SW26 - - - - - -
TAGX027X15 Winding Temp No.27 DEG.C - g726SW27 - - - - - -
TAGX027X16 Winding Temp No.28 DEG.C - g726SW28 - - - - - -
TAGX027X17 Winding Temp No.29 DEG.C - g726SW29 - - - - - -
TAGX027X18 Winding Temp No.30 DEG.C - g726SW30 - - - - - -
TAGX027X19 Winding Temp No.31 DEG.C - g726SW31 - - - - - -
TAGX027X20 Winding Temp No.32 DEG.C - g726SW32 - - - - - -
TAGX027X21 Winding Temp No.33 DEG.C - g726SW33 - - - - - -
TAGX028 Core Temp No.1 DEG.C gAI826SC1 g726SC1 g626SC1 g526SC1 g426SC1 g326SC1 g226SC1 g126SC1
TAGX029 Core Temp No.2 DEG.C gAI826SC2 g726SC2 g626SC2 g526SC2 g426SC2 g326SC2 g226SC2 g126SC2
TAGX030 Core Temp No.3 DEG.C gAI826SC3 g726SC3 g626SC3 g526SC3 g426SC3 g326SC3 g226SC3 g126SC3
TAGX031 Core Temp No.4 DEG.C gAI826SC4 g726SC4 g626SC4 g526SC4 g426SC4 g326SC4 g226SC4 g126SC4
TAGX032 Core Temp No.5 DEG.C gAI826SC5 g726SC5 g626SC5 g526SC5 g426SC5 g326SC5 g226SC5 g126SC5
TAGX033 Core Temp No.6 DEG.C gAI826SC6 g726SC6 g626SC6 g526SC6 g426SC6 g326SC6 g226SC6 g126SC6
TAGX033X1 Core Temp No.7 DEG.C gAI826SC7 แก้จาก 8034 --> 8033X1 g726SC7 - - - - - -
TAGX033X2 Core Temp No.8 DEG.C gAI826SC8 แก้จาก 8034X1 --> 8033X2 g726SC8 - - - - - -
TAGX033X3 Core Temp No.9 DEG.C gAI826SC9 แก้จาก 8034X2 --> 8033X3 g726SC9 - - - - - -
TAGX034 Air Cooler Temp No.1 DEG.C gAI826ACI1 g726GAAI1 g626GA1 g526GA1 g426GA1 g326GA1 g226GA1 g126GA1
TAGX035 Air Cooler Temp No.2 DEG.C gAI826ACI2 g726GAAI2 g626GA2 g526GA2 g426GA2 g326GA2 g226GA2 g126GA2
TAGX036 Air Cooler Temp No.3 DEG.C gAI826ACI3 g726GAAI3 g626GA3 g526GA3 g426GA3 g326GA3 g226GA3 g126GA3
TAGX037 Air Cooler Temp No.4 DEG.C gAI826ACI4 g726GAAI4 g626GA4 g526GA4 g426GA4 g326GA4 g226GA4 g126GA4
TAGX038 Air Cooler Temp No.5 DEG.C gAI826ACI5 g726GAAI5 g626GA5 g526GA5 g426GA5 g326GA5 g226GA5 g126GA5
TAGX039 Air Cooler Temp No.6 DEG.C gAI826ACI6 g726GAAI6 g626GA6 g526GA6 g426GA6 g326GA6 g226GA6 g126GA6
TAGX040 Air Cooler Temp No.7 DEG.C gAI826ACI7 g726GAAI7 g626GA7 g526GA7 g426GA7 g326GA7 g226GA7 g126GA7
TAGX041 Air Cooler Temp No.8 DEG.C gAI826ACI8 g726GAAI8 g626GA8 g526GA8 g426GA8 g326GA8 g226GA8 g126GA8
TAGX042 Air Cooler Temp No.9 DEG.C gAI826ACI9 g726GAAO9 g626GA9 g526GA9 g426GA9 g326GA9 g226GA9 g126GA9
TAGX043 Air Cooler Temp No.10 DEG.C gAI826ACI10 g726GAAO10 g626GA10 g526GA10 g426GA10 g326GA10 g226GA10 g126GA10
TAGX044 Air Cooler Temp No.11 DEG.C gAI826ACI11 g726GAAO11 g626GA11 g526GA11 g426GA11 g326GA11 g226GA11 g126GA11
TAGX045 Air Cooler Temp No.12 DEG.C gAI826ACI12 g726GAAO12 g626GA12 g526GA12 g426GA12 g326GA12 g226GA12 g126GA12
TAGX046 Air Cooler Temp No.13 DEG.C gAI826ACI13 g726GAAO13 g626GA13 g526GA13 g426GA13 g326GA13 g226GA13 g126GA13
TAGX047 Air Cooler Temp No.14 DEG.C gAI826ACI14 g726GAAO14 g626GA14 g526GA14 g426GA14 g326GA14 g226GA14 g126GA14
TAGX048 Air Cooler Temp No.15 DEG.C gAI826ACI15 g726GAAO15 g626GA15 g526GA15 g426GA15 g326GA15 g226GA15 g126GA15
TAGX049 Air Cooler Temp No.16 DEG.C gAI826ACI16 g726GAAO16 g626GA16 g526GA16 g426GA16 g326GA16 g226GA16 g126GA16
TAGX049X1 GEN AIR COOLER WATER TEMP INLET 1 DEG.C gAI826ACI17 g726GAWI1 - - - - - -
TAGX049X2 GEN AIR COOLER WATER TEMP INLET 2 DEG.C gAI826ACI18 g726GAWI2 - - - - - -
TAGX049X3 GEN AIR COOLER WATER TEMP INLET 3 DEG.C gAI826ACI19 g726GAWI3 - - - - - -
TAGX049X4 GEN AIR COOLER WATER TEMP INLET 4 DEG.C gAI826ACI20 g726GAWI4 - - - - - -
TAGX049X5 GEN AIR COOLER WATER TEMP INLET 5 DEG.C gAI826ACI21 g726GAWI5 - - - - - -
TAGX049X6 GEN AIR COOLER WATER TEMP INLET 6 DEG.C gAI826ACI22 g726GAWI6 - - - - - -
TAGX049X7 GEN AIR COOLER WATER TEMP INLET 7 DEG.C gAI826ACI23 g726GAWI7 - - - - - -
TAGX049X8 GEN AIR COOLER WATER TEMP INLET 8 DEG.C gAI826ACI24 g726GAWI8 - - - - - -
TAGX049X9 GEN AIR COOLER WATER TEMP OUTLET 1 DEG.C gAI826ACO1 g726GAWO1 - - - - - -
TAGX049X10 GEN AIR COOLER WATER TEMP OUTLET 2 DEG.C gAI826ACO2 g726GAWO2 - - - - - -
TAGX049X11 GEN AIR COOLER WATER TEMP OUTLET 3 DEG.C gAI826ACO3 g726GAWO3 - - - - - -
TAGX049X12 GEN AIR COOLER WATER TEMP OUTLET 4 DEG.C gAI826ACO4 g726GAWO4 - - - - - -
TAGX049X13 GEN AIR COOLER WATER TEMP OUTLET 5 DEG.C gAI826ACO5 g726GAWO5 - - - - - -
TAGX049X14 GEN AIR COOLER WATER TEMP OUTLET 6 DEG.C gAI826ACO6 g726GAWO6 - - - - - -
TAGX049X15 GEN AIR COOLER WATER TEMP OUTLET 7 DEG.C gAI826ACO7 g726GAWO7 - - - - - -
TAGX049X16 GEN AIR COOLER WATER TEMP OUTLET 8 DEG.C gAI826ACO8 g726GAWO8 - - - - - -
TAGX049X17 Air Cooler Outlet Temperature No.9 DEG.C gAI826ACO9 - - - - - - -
TAGX049X18 Air Cooler Outlet Temperature No.10 DEG.C gAI826ACO10 - - - - - - -
TAGX049X19 Air Cooler Outlet Temperature No.11 DEG.C gAI826ACO11 - - - - - - -
TAGX049X20 Air Cooler Outlet Temperature No.12 DEG.C gAI826ACO12 - - - - - - -
TAGX049X21 Air Cooler Outlet Temperature No.13 DEG.C gAI826ACO13 - - - - - - -
TAGX049X22 Air Cooler Outlet Temperature No.14 DEG.C gAI826ACO14 - - - - - - -
TAGX049X23 Air Cooler Outlet Temperature No.15 DEG.C gAI826ACO15 - - - - - - -
TAGX049X24 Air Cooler Outlet Temperature No.16 DEG.C gAI826ACO16 - - - - - - -
TAGX049X25 Air Cooler Outlet Temperature No.17 DEG.C gAI826ACO17 - - - - - - -
TAGX049X26 Air Cooler Outlet Temperature No.18 DEG.C gAI826ACO18 - - - - - - -
TAGX049X27 Air Cooler Outlet Temperature No.19 DEG.C gAI826ACO19 - - - - - - -
TAGX049X28 Air Cooler Outlet Temperature No.20 DEG.C gAI826ACO20 - - - - - - -
TAGX049X29 Air Cooler Outlet Temperature No.21 DEG.C gAI826ACO21 - - - - - - -
TAGX049X30 Air Cooler Outlet Temperature No.22 DEG.C gAI826ACO22 - - - - - - -
TAGX049X31 Air Cooler Outlet Temperature No.23 DEG.C gAI826ACO23 - - - - - - -
TAGX049X32 Air Cooler Outlet Temperature No.24 DEG.C gAI826ACO24 - - - - - - -
TAGX050 Generator Vibration X μm - g739gx g639gv g539gv g439gv g3GEN_VIBRATION_X g2GEN_VIBRATION_X g1GEN_VIBRATION_X
TAGX051 Generator Vibration Y μm - g739gy - - - g3GEN_VIBRATION_Y g2GEN_VIBRATION_Y g1GEN_VIBRATION_Y
TAGX052 Generator Air CW Flow L/min - g780GACCW g680GACCW g580GACCW g4480GACCW g380GACCW g280GACCW g180GACCW
TAGX053 Generator CW Pressure bars - - - - - - - -
TAGX054 Generator Air CW IN DEG.C g8GACWTIT g326GACCWI g626GACCWI g526GACCWI g426GACCWI g326GACCWI g226GACCWI g126GACCWI
TAGX055 Generator Air CW OUT DEG.C g8GACWTOT g326GACCWO g626GACCWO g526GACCWO g426GACCWO g326GACCWO g226GACCWO g126GACCWO
TAGX056 Guide Vane Position % gAI8GP g765GV g665GP g565GP g465GP g365GP g265GP g165GP
TAGX057 Guide Vane Limit % gAI8GLP g777GL g665GL g565GL g465GL g365GL g265GL g165GL
TAGX058 Turbine Speed rpm g8INLPT g7TN1 g6TN1 g5TN1 g4TN g3TN1 g2TN g1TN
TAGX059 Turbine Efficiency - - - - - - - -
TAGX060 Unit Discharge - - - - - - - -
TAGX061 Governor Oil Pressure bars g8GOVOPT g763GOVQ g663GOVQ g563GOVQ g463GOVQ g363GOVQ g263GOVQ g163GOVQ
TAGX062 Governor Oil Sump Tank Temperature DEG.C g8GOVOSTTT g7GOVOSTT g6GOVOSTT g5GOVOSTT - - g2GOVOSTT -
TAGX063 Governor Oil Sump Tank Level mm. g8GOVOSTLT g7GOVOSLT g6GOVOSLT g5GOVOSLT - - g2GOVOSLT -
TAGX063X1 Inlet Valve Oil Tank Pressure bars g8ILVOTPT - - - - - - -
TAGX063X2 Inlet Valve Oil Tank Temperature DEG.C g8ILVOTTT - - - - - - -
TAGX063X3 Inlet Valve Oil Tank Level mm. g8ILVOTLT - - - - - - -
TAGX064 Brake Pressure bars - g763PBA g663PBA - g463PBA - g263PBA -
TAGX065 Turbine Bearing Oil Temperature DEG.C - g726TBQ g626TBQ g526TBQ g426TBQ g326TBQ g226TBQ g126TBQ
TAGX066 Turbine Bearing Oil Level mm. g8TBOLT g771TBQ g671TBQ g571TBQ g471TBQ g371TBQ g271TBQ g171TBQ
TAGX066X1 Turbine Cooling Water Flow L/min. g8TBCWFT - - - - - - -
TAGX066X2 Turbine Cooling Water Temperature IN DEG.C g8TBWITT1 - - - - - - -
TAGX066X3 Turbine Cooling Water Temperature OUT DEG.C g8TBWOTT1 - - - - - - -
TAGX066X4 Turbine Oil Flow L/min. g8TBOFT - - - - - - -
TAGX066X5 Turbine Oil Temperatur IN DEG.C g8TBOITT1 - - - - - - -
TAGX066X6 Turbine Oil Temperature OUT DEG.C g8TBOOTT1 - - - - - - -
TAGX067 Turbine Guide Bearing Temperature No.1 DEG.C gAI838TGB1 g726TGB1 g626TGB1 g526TGB1 g426TGB1 g326TGB1 g226TGB1 g126TGB1
TAGX068 Turbine Guide Bearing Temperature No.2 DEG.C gAI838TGB2 g726TGB2 g626TGB2 g526TGB2 g426TGB2 g326TGB2 g226TGB2 g126TGB2
TAG7068X1 Turbine Guide Bearing Temperature No.3 DEG.C - g726TGB3 - - - - - -
TAGX069 Turbine Vibration X μm gAI839PTGSX 739TX g638tv g538tv g438tv g3TURB_VIBRATION_X g2TURB_VIBRATION_X g1TURB_VIBRATION_X
TAGX070 Turbine Vibration Y μm gA839PTGSY 739TY - - - g3TURB_VIBRATION_Y g2TURB_VIBRATION_Y g1TURB_VIBRATION_Y
TAGX071 Cooling Water Pressure bars - - - - - - - -
TAGX071X1 Cooling Water Temperature DEG.C gAI877CWS - - - - - - -
TAGX072 Pressure After Reducing Valve bars g8MCSPARVT g763MW g663MW g563MW g463MW g363MW g263MW g163MW
TAGX073 Cooling Water Flow L/min g8GCWFT g780GBHEXW g680GBHEXW g580GBHEXW g480GBHEXW g380GBHEXW g280GBHEXW g180GBHEXW
TAGX074 Cooling Water Temperature IN DEG.C - g726GBHEXWI g626GBHEXWI g526GBHEXWI g426GBHEXWI g326GBHEXWI g226GBHEXWI g126GBHEXWI
TAGX075 Cooling Water Temperature OUT DEG.C - g726GBHEXWO g626GBHEXWO g526GBHEXWO g426GBHEXWO g326GBHEXWO g226GBHEXWO g126GBHEXWO
TAGX076 Oil Flow L/min - g780GBHEXQ g680GBHEXQ g580GBHEXQ g480GBHEXQ g380GBHEXQ g280GBHEXQ g180GBHEXQ
TAGX077 Oil Temperatur IN DEG.C - g726GBHEXQI g626GBHEXQI g526GBHEXQI g426GBHEXQI g326GBHEXQI g226GBHEXQI g126GBHEXQI
TAGX078 Oil Temperature OUT DEG.C - g326GBHEXQO g626GBHEXQO g526GBHEXQO g426GBHEXQO g326GBHEXQO g226GBHEXQO g126GBHEXQO
TAGX079 Cooling Water Flow L/min - g380TBHEXW g680TBHEXW g580TBHEXW g480TBHEXW g380TBHEXW g280TBHEXW g180TBHEXW
TAGX080 Cooling Water Temperature IN DEG.C - g326TBHEXWI g626TBHEXWI g526TBHEXWI g426TBHEXWI g326TBHEXWI g226TBHEXWI g126TBHEXWI
TAGX081 Cooling Water Temperature OUT DEG.C - g326TBHEXWO g626TBHEXWO g526TBHEXWO g426TBHEXWO g326TBHEXWO g226TBHEXWO g126TBHEXWO
TAGX082 Oil Flow L/min - g380TBHEXQ g680TBHEXQ g580TBHEXQ g480TBHEXQ g380TBHEXQ g280TBHEXQ g180TBHEXQ
TAGX083 Oil Temperatur IN DEG.C - g326TBHEXQI1 g626TBHEXQI g526TBHEXQI g426TBHEXQI g326TBHEXQI g226TBHEXQI g126TBHEXQI
TAGX083X1 Oil Temperatur IN 2 - g326TBHEXQI2 - - - - - -
TAGX084 Oil Temperature OUT DEG.C - g326TBHEXQO g626TBHEXQO g526TBHEXQO g426TBHEXQO g326TBHEXQO g226TBHEXQO g126TBHEXQO
TAGX085 Water Pressure IN bars - g363TSWSI g663TSWSI g563TSWSI g463TSWSI g363TSWSI g263TSWSI g163TSWSI
TAGX086 Water Diff. Pressure bars - g363TSWSDIFF g663TSWSDIFF g563TSWSDIFF g463TSWSDIFF g363TSWSDIFF g263TSWSDIFF g163TSWSDIFF
TAGX087 HV Winding Phase A DEG.C - g726KG4AHV - g26K3WAH1 - KG2AA26HVW KG1AA26HVW -
TAGX088 HV Winding Phase B DEG.C - g726KG4BHV - g26K3WBH1 - KG2AB26HVW KG1AB26HVW -
TAGX089 HV Winding Phase C DEG.C - g726KG4CHV - g26K3WCH1 - KG2AC26HVW KG1AC26HVW -
TAGX090 LV winding Phase A DEG.C gAI849T g726KG4ALV - - - - KG1AA26LVW -
TAGX091 LV winding Phase B DEG.C - g726KG4BLV - g26K3LWB - - KG1AB26LVW -
TAGX092 LV winding Phase C DEG.C - g726KG4CLV - g26K3LWC - - KG1AC26LVW -
TAGX093 - - - - - - -
TAGX094 Lower Guide Bearing Temperature No.1 DEG.C - - - - - - -
TAGX095 Lower Guide Bearing Temperature No.2 DEG.C - - - -
TAGX096 - - - -
TAGX097 - - - -
TAGX098 - - - -
TAGX099 - - - -
TAGX100 Upper Guide Bearing Temperature No.1 DEG.C - - - -
TAGX101 Upper Guide Bearing Temperature No.2 DEG.C - - - -
TAGX102 - - - -
TAGX103 - - - -
TAGX104 - - - -
TAGX105 Air Compressor 1 Main Tank Pressure bars. g8ACC1MTPIT - - - -
TAGX106 Air Compressor 2 Main Tank Pressure bars. g8ACC2MTPIT - - - -
TAGX107 Air Compressor 3 Main Tank Pressure bars. g8ACC3MTPIT - - - -
TAGX108 Air Compressurre Auxiliary Tank Pressure bars. g8ACCAUXTPT - - - -
TAGX109 Air Compressore Brake Air Tank Pressure bars. g8ACCBRKTPT - - - -
TAGX110 - - - -
TAGX111 SHAFT SEAL INLET WATER PRESSURE 1 bars. g8SHSAWPIT1 - - - -
TAGX112 SHAFT SEAL WATER DIFF PRESSURE 1 bars. g8SHSAWPDT1 - - - -
TAGX113 EnergyMeter MHh ve01U8WHEXP_TT ve01U7WHEXP_TT ve01U6WHEXP_TT ve01U5WHEXP_TT ve01U4WHEXP_TT ve01U3WHEXP_TT ve01U2WHEXP_TT ve01U1WHEXP_TT
TAGX113x1 EnergyMeterPUMP MHh ve018WHIMP_TT
TAGX118 Water Flow rate m3/s.
TAGX119 GEN Upper BRG OIL CLR OIL FLOW l/min. g8GUBOFT
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
TAGX599 Gen Curcuit Breaker Close g852GC g752GC g652GC g552GC g452GC g352GC g252GC g152GC
TAGX600 Gen Curcuit Breaker Open g852GO g752GO g652GO g552GO g452GO g352GO g252GO g152GO
9000 230KV_69KVSS_Value 9039 - 9599 ประตูบานที่ 1 close
9001 230KVNS_MOD_Value 9040 - 9600 ประตูบานที่ 2 close
9002 230KVNS_Value 9041 - 9601 ประตูบานที่ 3 close
9003 230KVTK2L1_MOD_Value 9042 - 9602 ประตูบานที่ 4 close
9004 230KVTK2L1_Value 9043 - 9603 ประตูบานที่ 5 close
9005 230KVTK2L2_MOD_Value 9044 - 9604 ประตูบานที่ 6 close
9006 230KVTK2L2_Value 9045 - 9605 ประตูบานที่ 7 close
9007 BB_NS1_AMP 9046 - 9606 ประตูบานที่ 8 close
9008 BB_NS1_MVAR 9047 - 9607 ประตูบานที่ 9 close
9009 BB_NS1_MW 9048 - 9608 ประตูบานที่ 10 close
9010 BB_NS2_AMP 9049 - 9609 -
9011 BB_NS2_MVAR 9050 ท้ายน้ำ ABD 9610 -
9012 BB_NS2_MW 9051 เหนือน้ำ ABD 9611 -
9013 BB_TA2_AMP 9052 ระดับประตูบานที่ 1 9612 -
9014 BB_TA2_MVAR 9053 ระดับประตูบานที่ 2 9613 -
9015 BB_TA2_MW 9054 ระดับประตูบานที่ 3 9614 -
9016 FOREBAY_LEVEL 9055 ระดับประตูบานที่ 4 9615 -
9017 FREQ_230 9056 ระดับประตูบานที่ 5 9616 -
9018 FREQ_230_BQ 9057 ระดับประตูบานที่ 6 9617 -
9019 FREQ_NS2 9058 ระดับประตูบานที่ 7 9618 -
9020 MVARFB_Value 9059 ระดับประตูบานที่ 8 9619 -
9021 MVARTotal_Value 9060 ระดับประตูบานที่ 9 9620 -
9022 RING230KV_Value 9061 ระดับประตูบานที่ 10 9621 -
9023 TAILRACE_LEVEL 9062 ABD Flow Total 9622 -
9024 ZBBP_BBS_AMP 9063 ABD Flow Acc. 9623 -
9025 ZBBP_BBS_MVAR 9064 - 9624 -
9026 ZBBP_BBS_MW 9065 - 9625 -
9027 0FOREBAYLVL_Value 9066 - 9626 -
9028 0FOREBAYLVLOUT_Value 9067 - 9627 -
9029 0TAILRACELVL_Value 9068 - 9628 -
9030 0TAILRACELVLOUT_Value 9069 - 9629 -
9031 U1CascSP_Value 9070 - 9630 -
9032 U2CascSP_Value 9071 - 9631 -
9033 U3CascSP_Value 9072 - 9632 -
9034 U4CascSP_Value 9073 - 9633 -
9035 U5CascSP_Value 9074 - 9634 -
9036 U6CascSP_Value 9075 - 9635 -
9037 U7CascSP_Value 9076 - 9636 -
9038 U8CascSP_Value 9077 - 9637 -