งาน Remote Control และ Digital Plant เขื่อนภูมิพล

TAG descr unit trigger alarm trip U8 U7 U6 U5 U4 U3 U2 U1 topic kks_code kks_topic
TAGX001 Active Power MW 0 0 0 gAI8MW g7WATT g3WATT g5WATT g4WATT g3WATT g2WATT g1WATT Overview BMB-H01MEY11GH100-B01 Actual Power Transducer (N3)
TAGX002 Reactive Power Mvar 0 0 0 gAI8MVAR g2VAR g3VAR g5VAR g4VAR g3VAR g2VAR g1VAR Overview
TAGX003 Generator Voltage kV 0 0 0 gAI8UVA g3GV 7 g3GV g5GV g4GV g3GV g2GV g1GV Overview
TAGX004 Generator Current kA 0 0 0 gAI8UAA g7GI g6GI g5GI g4GI g3GI g2GI g1GI Overview
TAGX005 Generator Frequency 0 0 0 gAI8FREQ - - - - - - - Overview
TAGX006 Excitation Voltage V 0 0 0 gAI890EFV g7EXCV g6EXCV g5EXCV g4EXCV g3EXCV g2EXCV g1EXCV Overview
TAGX007 Excitation Current A 0 0 0 gAI890EFA g7EXCI g6EXCI g5EXCI g4EXCI g3EXCI g2EXCI g1EXCI Overview
TAGX008 Generator Bearing Oil Temperature DEG.C 0 0 0 g8GLBOLT g726GBQ g626GBQ g526GBQ g426GBQ g326GBQ g226GBQ g126GBQ Bearing Temperature BMB-H01MEY12FT100-P06 Therm. Gen. Guide BRG.Oil(38GBQ)
TAGX009 Generator Bearing Oil Level mm. 0 0 0 g8GUBOLT g7GBOLT g6GBOLT g5GBOLT - - g2GBOLT - Bearing Temperature BMB-H01CJU10CT104-S02 Gen. Guide bearing oil level indication LS. (
TAGX010 Generator Thrust Bearing No.1 DEG.C 0 0 0 gAI838TB1 g726GTB1 g626GTB1 g526GTB1 g426GTB1 g326GTB1 g226GTB1 g126GTB1 Bearing Temperature BMB-H01MEY12FT100-P02 Therm. Gen. Thrust BRG. No.1(38GTB1)
TAGX011 Generator Thrust Bearing No.2 DEG.C 0 0 0 gAI838TB2 g726GTB2 g626GTB2 g526GTB2 g426GTB2 g326GTB2 g226GTB2 g126GTB2 Bearing Temperature BMB-H01MEY12FT100-P03 Therm. Gen. Thrust BRG. No.2(38GTB2)
TAGX012 Generator Thrust Bearing No.3 DEG.C 0 0 0 gAI838TB3 g726GTB3 g626GTB3 g526GTB3 g426GTB3 g326GTB3 g226GTB3 g126GTB3 Bearing Temperature - -
TAGX013 Generator Thrust Bearing No.4 DEG.C 0 0 0 gAI838TB4 - g626GTB4 g526GTB4 g426GTB4 g326GTB4 g226GTB4 g126GTB4 Bearing Temperature -
TAGX013X1 Generator Thrust Bearing No.5 DEG.C gAI838TB5 - - - - - - -
TAGX013X2 Generator Thrust Bearing No.6 DEG.C gAI838TB6 - - - - - - -
TAGX013X3 Generator Thrust Bearing No.7 DEG.C gAI838TB7 - - - - - - -
TAGX013X4 Generator Thrust Bearing No.8 DEG.C gAI838TB8 - - - - - - -
TAGX013X5 Generator Thrust Bearing No.9 DEG.C gAI838TB9 - - - - - - -
TAGX013X6 Generator Thrust Bearing No.10 DEG.C gAI838TB10 - - - - - - -
TAGX013X7 Generator Thrust Bearing No.11 DEG.C gAI838TB11 - - - - - - -
TAGX013X8 Generator Thrust Bearing No.12 DEG.C gAI838TB12 - - - - - - -
TAGX014 Generator Guide Bearing No.1 DEG.C 0 0 0 - g726GGB1 g626GGB1 g526GGB1 g426GGB1 g326GGB1 g226GGB1 g126GGB1 Bearing Temperature BMB-H01MEY12FT100-P04 Therm. Gen. Guide BRG.(38GGB)
TAGX015 Generator Guide Bearing No.2 DEG.C 0 0 0 - g726GGB2 g626GGB2 g526GGB2 g426GGB2 g326GGB2 g226GGB2 g126GGB2 Bearing Temperature BMB-H01CJU10CT105-S01 Guide bearing oil cooler flow switch (
TAGX015X1 Generator Guide Bearing No.3 DEG.C - g726GGB3 - - - - - -
TAGX015X2 Lower Guide Bearing Temperature No.1 DEG.C gAI838LGB1 แทนที่ข้อมูลเดิม - - - - - - -
TAGX015X3 Lower Guide Bearing Temperature No.2 DEG.C gAI838LGB2 - - - - - - -
TAGX015X4 Upper Guide Bearing Temperature No.1 DEG.C gAI838UGB1 - - - - - - -
TAGX015X5 Upper Guide Bearing Temperature No.2 DEG.C gAI838UGB2 - - - - - - -
TAGX015X6 Generator Upper Bearing Oil Cooler Cooling water Flow L/min g8GUBCWFT - - - - - - -
TAGX015X7 Generator Upper Bearing Oil Cooler Oil Pressure bar. g8GUBOPT - - - - - - -
TAGX015X8 Generator Upper Bearing Oil Cooler Inlet Water Temperature DEG.C g8GUBWITT - - - - - - -
TAGX015X9 Generator Upper Bearing Oil Cooler Outlet Water Temperature DEG.C g8GUBWOTT - - - - - - -
TAGX015X10 Generator Upper Bearing Oil Cooler Inlet Ol Temperaure DEG.C g8GUBOITT - - - - - - -
TAGX015X11 Generator Upper Bearing Oil Cooler Outlet Ol Temperaure DEG.C g8GUBOOTT - - - - - - -
TAGX015X12 Generator Lower Bearing Oil Cooler Oil Flow L/min g8GLBOFT - - - - - - -
TAGX015X13 Generator Lower Bearing Oil Cooler Cooling water Flow L/min g8GLBCWFT - - - - - - -
TAGX015X14 Generator Lower Bearing Oil Cooler Oil Pressure bar. g8GLBOPT - - - - - - -
TAGX015X15 Generator Lower Bearing Oil Cooler Inlet Water Temperature DEG.C g8GLBWITT - - - - - - -
TAGX015X16 Generator Lower Bearing Oil Cooler Outlet Water Temperature DEG.C g8GLBWOTT - - - - - - -
TAGX015X17 Generator Lower Bearing Oil Cooler Inlet Ol Temperaure DEG.C g8GLBOITT - - - - - - -
TAGX015X18 Generator Lower Bearing Oil Cooler Outlet Ol Temperaure DEG.C g8GLBOOTT - - - - - - -
TAGX015X19 ลบ - - - - - - -
TAGX015X20 ลบ - - - - - - -
TAGX016 Winding Temp No.1 DEG.C 0 0 0 gAI826SWA1 g726SW1 g626SW1 g526SW1 g426SW1 g326SW1 g226SW1 g126SW1 Temperature Temperature BMB-H01CJU10CT101-B01 RTD in Gen Stator Wind. phase A (TE-1)
TAGX017 Winding Temp No.2 DEG.C 0 0 0 gAI826SWA2 g726SW2 g626SW2 g526SW2 - - - - Temperature Temperature BMB-H01CJU10CT101-B02 RTD in Gen Stator Wind. phase A (TE-2)
TAGX018 Winding Temp No.3 DEG.C 0 0 0 gAI826SWA3 g726SW3 g626SW3 g526SW3 g426SW3 g326SW3 g226SW3 g126SW3 Temperature Temperature BMB-H01CJU10CT101-B03 RTD in Gen Stator Wind. phase A (TE-3)
TAGX019 Winding Temp No.4 DEG.C 0 0 0 gAI826SWB1 g726SW4 g626SW4 g526SW4 g426SW4 g326SW4 g226SW4 g126SW4 Temperature Temperature BMB-H01CJU10CT101-B04 RTD in Gen Stator Wind. phase B (TE-5)
TAGX020 Winding Temp No.5 DEG.C 0 0 0 gAI826SWB2 g726SW5 g626SW5 g526SW5 - - - - Temperature Temperature BMB-H01CJU10CT101-B05 RTD in Gen Stator Wind. phase B (TE-6)
TAGX021 Winding Temp No.6 DEG.C 0 0 0 gAI826SWB3 แก้ No. Tag U8 8020-->8021 g726SW6 g626SW6 g526SW6 g426SW6 g326SW6 g226SW6 g126SW6 Temperature Temperature - -
TAGX022 Winding Temp No.7 DEG.C 0 0 0 gAI826SWC1 g726SW7 g626SW7 g526SW7 g426SW7 g326SW7 g226SW7 g126SW7 Temperature Temperature BMB-H01CJU10CT101-B06 RTD in Gen Stator Wind. phase B (TE-7)
TAGX023 Winding Temp No.8 DEG.C 0 0 0 gAI826SWC2 g726SW8 g626SW8 g526SW8 - - - - Temperature Temperature BMB-H01CJU10CT101-B07 RTD in Gen Stator Wind. phase C (TE-9)
TAGX024 Winding Temp No.9 DEG.C 0 0 0 gAI826SWC3 g726SW9 g626SW9 g526SW9 g426SW9 g326SW9 g226SW9 g126SW9 Temperature Temperature BMB-H01CJU10CT101-B08 RTD in Gen Stator Wind. phase C(TE-10)
TAGX025 Winding Temp No.10 DEG.C 0 0 0 - g726SW10 g626SW10 g526SW10 g426SW10 g326SW10 g226SW10 g126SW10 Temperature Temperature BMB-H01CJU10CT101-B09 RTD in Gen Stator Wind. phase C(TE-11)
TAGX026 Winding Temp No.11 DEG.C 0 0 0 - g726SW11 g626SW11 g526SW11 g426SW11 g326SW11 g226SW11 g126SW11 Temperature Temperature - -
TAGX027 Winding Temp No.12 DEG.C 0 0 0 - g726SW12 g626SW12 g526SW12 g426SW12 g326SW12 g226SW12 g126SW12 Temperature Temperature - -
TAGX027X1 Winding Temp No.13 DEG.C - g726SW13 - - - - - -
TAGX027X2 Winding Temp No.14 DEG.C - g726SW14 - - - - - -
TAGX027X3 Winding Temp No.15 DEG.C - g726SW15 - - - - - -
TAGX027X4 Winding Temp No.16 DEG.C - g726SW16 - - - - - -
TAGX027X5 Winding Temp No.17 DEG.C - g726SW17 - - - - - -
TAGX027X6 Winding Temp No.18 DEG.C - g726SW18 - - - - - -
TAGX027X7 Winding Temp No.19 DEG.C - g726SW19 - - - - - -
TAGX027X8 Winding Temp No.20 DEG.C - g726SW20 - - - - - -
TAGX027X9 Winding Temp No.21 DEG.C - g726SW21 - - - - - -
TAGX027X10 Winding Temp No.22 DEG.C - g726SW22 - - - - - -
TAGX027X11 Winding Temp No.23 DEG.C - g726SW23 - - - - - -
TAGX027X12 Winding Temp No.24 DEG.C - g726SW24 - - - - - -
TAGX027X13 Winding Temp No.25 DEG.C - g726SW25 - - - - - -
TAGX027X14 Winding Temp No.26 DEG.C - g726SW26 - - - - - -
TAGX027X15 Winding Temp No.27 DEG.C - g726SW27 - - - - - -
TAGX027X16 Winding Temp No.28 DEG.C - g726SW28 - - - - - -
TAGX027X17 Winding Temp No.29 DEG.C - g726SW29 - - - - - -
TAGX027X18 Winding Temp No.30 DEG.C - g726SW30 - - - - - -
TAGX027X19 Winding Temp No.31 DEG.C - g726SW31 - - - - - -
TAGX027X20 Winding Temp No.32 DEG.C - g726SW32 - - - - - -
TAGX027X21 Winding Temp No.33 DEG.C - g726SW33 - - - - - -
TAGX028 Core Temp No.1 DEG.C 0 0 0 gAI826SC1 g726SC1 g626SC1 g526SC1 g426SC1 g326SC1 g226SC1 g126SC1 Temperature Temperature BMB-H01CJU10CT101-B10 RTD in Gen Stator core (TE-28)
TAGX029 Core Temp No.2 DEG.C 0 0 0 gAI826SC2 g726SC2 g626SC2 g526SC2 g426SC2 g326SC2 g226SC2 g126SC2 Temperature Temperature BMB-H01CJU10CT101-B11 RTD in Gen Stator core (TE-31)
TAGX030 Core Temp No.3 DEG.C 0 0 0 gAI826SC3 g726SC3 g626SC3 g526SC3 g426SC3 g326SC3 g226SC3 g126SC3 Temperature Temperature BMB-H01CJU10CT101-B12 RTD in Gen Stator core (TE-34)
TAGX031 Core Temp No.4 DEG.C 0 0 0 gAI826SC4 g726SC4 g626SC4 g526SC4 g426SC4 g326SC4 g226SC4 g126SC4 Temperature Temperature BMB-H01CJU10CT101-B13 RTD in Gen Stator core (TE-37)
TAGX032 Core Temp No.5 DEG.C 0 0 0 gAI826SC5 g726SC5 g626SC5 g526SC5 g426SC5 g326SC5 g226SC5 g126SC5 Temperature Temperature BMB-H01CJU10CT101-B14 RTD in Gen Stator core (TE-40)
TAGX033 Core Temp No.6 DEG.C 0 0 0 gAI826SC6 g726SC6 g626SC6 g526SC6 g426SC6 g326SC6 g226SC6 g126SC6 Temperature Temperature BMB-H01CJU10CT101-B15 RTD in Gen Stator core (TE-43)
TAGX033X1 Core Temp No.7 DEG.C gAI826SC7 แก้จาก 8034 --> 8033X1 g726SC7 - - - - - -
TAGX033X2 Core Temp No.8 DEG.C gAI826SC8 แก้จาก 8034X1 --> 8033X2 g726SC8 - - - - - -
TAGX033X3 Core Temp No.9 DEG.C gAI826SC9 แก้จาก 8034X2 --> 8033X3 g726SC9 - - - - - -
TAGX034 Air Cooler Temp No.1 DEG.C 0 0 0 gAI826ACI1 g726GAAI1 g626GA1 g526GA1 g426GA1 g326GA1 g226GA1 g126GA1 Temperature Temperature BMB-H01MKA41AC001 Air Cooler No.1
TAGX035 Air Cooler Temp No.2 DEG.C 0 0 0 gAI826ACI2 g726GAAI2 g626GA2 g526GA2 g426GA2 g326GA2 g226GA2 g126GA2 Temperature Temperature BMB-H01MKA41AC002 Air Cooler No.2
TAGX036 Air Cooler Temp No.3 DEG.C 0 0 0 gAI826ACI3 g726GAAI3 g626GA3 g526GA3 g426GA3 g326GA3 g226GA3 g126GA3 Temperature Temperature BMB-H01MKA41AC003 Air Cooler No.3
TAGX037 Air Cooler Temp No.4 DEG.C 0 0 0 gAI826ACI4 g726GAAI4 g626GA4 g526GA4 g426GA4 g326GA4 g226GA4 g126GA4 Temperature Temperature BMB-H01MKA41AC004 Air Cooler No.4
TAGX038 Air Cooler Temp No.5 DEG.C 0 0 0 gAI826ACI5 g726GAAI5 g626GA5 g526GA5 g426GA5 g326GA5 g226GA5 g126GA5 Temperature Temperature BMB-H01MKA41AC005 Air Cooler No.5
TAGX039 Air Cooler Temp No.6 DEG.C 0 0 0 gAI826ACI6 g726GAAI6 g626GA6 g526GA6 g426GA6 g326GA6 g226GA6 g126GA6 Temperature Temperature BMB-H01MKA41AC006 Air Cooler No.6
TAGX040 Air Cooler Temp No.7 DEG.C 0 0 0 gAI826ACI7 g726GAAI7 g626GA7 g526GA7 g426GA7 g326GA7 g226GA7 g126GA7 Temperature Temperature BMB-H01MKA41AC007 Air Cooler No.7
TAGX041 Air Cooler Temp No.8 DEG.C 0 0 0 gAI826ACI8 g726GAAI8 g626GA8 g526GA8 g426GA8 g326GA8 g226GA8 g126GA8 Temperature Temperature BMB-H01MKA41AC008 Air Cooler No.8
TAGX042 Air Cooler Temp No.9 DEG.C 0 0 0 gAI826ACI9 g726GAAO9 g626GA9 g526GA9 g426GA9 g326GA9 g226GA9 g126GA9 Temperature Temperature BMB-H01MKA41AC009 Air Cooler No.9
TAGX043 Air Cooler Temp No.10 DEG.C 0 0 0 gAI826ACI10 g726GAAO10 g626GA10 g526GA10 g426GA10 g326GA10 g226GA10 g126GA10 Temperature Temperature BMB-H01MKA41AC010 Air Cooler No.10
TAGX044 Air Cooler Temp No.11 DEG.C 0 0 0 gAI826ACI11 g726GAAO11 g626GA11 g526GA11 g426GA11 g326GA11 g226GA11 g126GA11 Temperature Temperature BMB-H01MKA41AC011 Air Cooler No.11
TAGX045 Air Cooler Temp No.12 DEG.C 0 0 0 gAI826ACI12 g726GAAO12 g626GA12 g526GA12 g426GA12 g326GA12 g226GA12 g126GA12 Temperature Temperature BMB-H01MKA41AC012 Air Cooler No.12
TAGX046 Air Cooler Temp No.13 DEG.C 0 0 0 gAI826ACI13 g726GAAO13 g626GA13 g526GA13 g426GA13 g326GA13 g226GA13 g126GA13 Temperature Temperature BMB-H01MKA41AC013 Air Cooler No.13
TAGX047 Air Cooler Temp No.14 DEG.C 0 0 0 gAI826ACI14 g726GAAO14 g626GA14 g526GA14 g426GA14 g326GA14 g226GA14 g126GA14 Temperature Temperature BMB-H01MKA41AC014 Air Cooler No.14
TAGX048 Air Cooler Temp No.15 DEG.C 0 0 0 gAI826ACI15 g726GAAO15 g626GA15 g526GA15 g426GA15 g326GA15 g226GA15 g126GA15 Temperature Temperature BMB-H01MKA41AC015 Air Cooler No.15
TAGX049 Air Cooler Temp No.16 DEG.C 0 0 0 gAI826ACI16 g726GAAO16 g626GA16 g526GA16 g426GA16 g326GA16 g226GA16 g126GA16 Temperature Temperature BMB-H01MKA41AC016 Air Cooler No.16
TAGX049X1 GEN AIR COOLER WATER TEMP INLET 1 DEG.C gAI826ACI17 g726GAWI1 - - - - - -
TAGX049X2 GEN AIR COOLER WATER TEMP INLET 2 DEG.C gAI826ACI18 g726GAWI2 - - - - - -
TAGX049X3 GEN AIR COOLER WATER TEMP INLET 3 DEG.C gAI826ACI19 g726GAWI3 - - - - - -
TAGX049X4 GEN AIR COOLER WATER TEMP INLET 4 DEG.C gAI826ACI20 g726GAWI4 - - - - - -
TAGX049X5 GEN AIR COOLER WATER TEMP INLET 5 DEG.C gAI826ACI21 g726GAWI5 - - - - - -
TAGX049X6 GEN AIR COOLER WATER TEMP INLET 6 DEG.C gAI826ACI22 g726GAWI6 - - - - - -
TAGX049X7 GEN AIR COOLER WATER TEMP INLET 7 DEG.C gAI826ACI23 g726GAWI7 - - - - - -
TAGX049X8 GEN AIR COOLER WATER TEMP INLET 8 DEG.C gAI826ACI24 g726GAWI8 - - - - - -
TAGX049X9 GEN AIR COOLER WATER TEMP OUTLET 1 DEG.C gAI826ACO1 g726GAWO1 - - - - - -
TAGX049X10 GEN AIR COOLER WATER TEMP OUTLET 2 DEG.C gAI826ACO2 g726GAWO2 - - - - - -
TAGX049X11 GEN AIR COOLER WATER TEMP OUTLET 3 DEG.C gAI826ACO3 g726GAWO3 - - - - - -
TAGX049X12 GEN AIR COOLER WATER TEMP OUTLET 4 DEG.C gAI826ACO4 g726GAWO4 - - - - - -
TAGX049X13 GEN AIR COOLER WATER TEMP OUTLET 5 DEG.C gAI826ACO5 g726GAWO5 - - - - - -
TAGX049X14 GEN AIR COOLER WATER TEMP OUTLET 6 DEG.C gAI826ACO6 g726GAWO6 - - - - - -
TAGX049X15 GEN AIR COOLER WATER TEMP OUTLET 7 DEG.C gAI826ACO7 g726GAWO7 - - - - - -
TAGX049X16 GEN AIR COOLER WATER TEMP OUTLET 8 DEG.C gAI826ACO8 g726GAWO8 - - - - - -
TAGX049X17 Air Cooler Outlet Temperature No.9 DEG.C gAI826ACO9 - - - - - - -
TAGX049X18 Air Cooler Outlet Temperature No.10 DEG.C gAI826ACO10 - - - - - - -
TAGX049X19 Air Cooler Outlet Temperature No.11 DEG.C gAI826ACO11 - - - - - - -
TAGX049X20 Air Cooler Outlet Temperature No.12 DEG.C gAI826ACO12 - - - - - - -
TAGX049X21 Air Cooler Outlet Temperature No.13 DEG.C gAI826ACO13 - - - - - - -
TAGX049X22 Air Cooler Outlet Temperature No.14 DEG.C gAI826ACO14 - - - - - - -
TAGX049X23 Air Cooler Outlet Temperature No.15 DEG.C gAI826ACO15 - - - - - - -
TAGX049X24 Air Cooler Outlet Temperature No.16 DEG.C gAI826ACO16 - - - - - - -
TAGX049X25 Air Cooler Outlet Temperature No.17 DEG.C gAI826ACO17 - - - - - - -
TAGX049X26 Air Cooler Outlet Temperature No.18 DEG.C gAI826ACO18 - - - - - - -
TAGX049X27 Air Cooler Outlet Temperature No.19 DEG.C gAI826ACO19 - - - - - - -
TAGX049X28 Air Cooler Outlet Temperature No.20 DEG.C gAI826ACO20 - - - - - - -
TAGX049X29 Air Cooler Outlet Temperature No.21 DEG.C gAI826ACO21 - - - - - - -
TAGX049X30 Air Cooler Outlet Temperature No.22 DEG.C gAI826ACO22 - - - - - - -
TAGX049X31 Air Cooler Outlet Temperature No.23 DEG.C gAI826ACO23 - - - - - - -
TAGX049X32 Air Cooler Outlet Temperature No.24 DEG.C gAI826ACO24 - - - - - - -
TAGX050 Generator Vibration X μm 0 0 0 - g739gx g639gv g539gv g439gv g3GEN_VIBRATION_X g2GEN_VIBRATION_X g1GEN_VIBRATION_X Vibration Vibration BMB-H01MEY12FY100-H01 Vibration Probe(39TVS1)
TAGX051 Generator Vibration Y μm 0 0 0 - g739gy - - - g3GEN_VIBRATION_Y g2GEN_VIBRATION_Y g1GEN_VIBRATION_Y Vibration Vibration -
TAGX052 Generator Air CW Flow L/min 0 0 0 - g780GACCW g680GACCW g580GACCW g4480GACCW g380GACCW g280GACCW g180GACCW Air Cooling Water Supply Flow BMB-H01CJU10CT105-S09 Gen Air Cooler Flow Switch
TAGX053 Generator CW Pressure bars 0 0 0 - - - - - - - - Air Cooling Water Supply Pressure BMB-H01PA Main Cooling Water System
TAGX054 Generator Air CW IN DEG.C 0 0 0 g8GACWTIT g326GACCWI g626GACCWI g526GACCWI g426GACCWI g326GACCWI g226GACCWI g126GACCWI Air Cooling Water Supply Temperature BMB-H01PAG11 CW. Supply To Gen. Air Cooler
TAGX055 Generator Air CW OUT DEG.C 0 0 0 g8GACWTOT g326GACCWO g626GACCWO g526GACCWO g426GACCWO g326GACCWO g226GACCWO g126GACCWO Air Cooling Water Supply Temperature - -
TAGX056 Guide Vane Position % 0 0 0 gAI8GP g765GV g665GP g565GP g465GP g365GP g265GP g165GP Overview BMB-H01MEY11GH100-B07 Gate Position Transducer (N8)
TAGX057 Guide Vane Limit % 0 0 0 gAI8GLP g777GL g665GL g565GL g465GL g365GL g265GL g165GL Overview BMB-H01MEY11GH100-B04 Gate Limit Pos. Transducer (N6)
TAGX058 Turbine Speed rpm 0 0 0 g8INLPT g7TN1 g6TN1 g5TN1 g4TN g3TN1 g2TN g1TN Overview BMB-H01MEY11GH100-B06 Actual Speed Transducer (N7)
TAGX059 Turbine Efficiency 0 0 0 - - - - - - - - Overview - -
TAGX060 Unit Discharge 0 0 0 - - - - - - - - Overview - -
TAGX061 Governor Oil Pressure bars 0 0 0 g8GOVOPT g763GOVQ g663GOVQ g563GOVQ g463GOVQ g363GOVQ g263GOVQ g163GOVQ Governor Pressure BMB-H03MEX11BB001
TAGX062 Governor Oil Sump Tank Temperature DEG.C 0 0 0 g8GOVOSTTT g7GOVOSTT g6GOVOSTT g5GOVOSTT - - g2GOVOSTT - Governor Temperature BMB-H03MEY12FT100-B01
TAGX063 Governor Oil Sump Tank Level mm. 0 0 0 g8GOVOSTLT g7GOVOSLT g6GOVOSLT g5GOVOSLT - - g2GOVOSLT - Governor Level BMB-H01CJU10CT104 Level switch
TAGX063X1 Inlet Valve Oil Tank Pressure bars g8ILVOTPT - - - - - - -
TAGX063X2 Inlet Valve Oil Tank Temperature DEG.C g8ILVOTTT - - - - - - -
TAGX063X3 Inlet Valve Oil Tank Level mm. g8ILVOTLT - - - - - - -
TAGX064 Brake Pressure bars 0 0 0 - g763PBA g663PBA - g463PBA - g263PBA - Governor Pressure BMB-H01MEY12FP100-S08 Pneumatic pressure
TAGX065 Turbine Bearing Oil Temperature DEG.C 0 0 0 - g726TBQ g626TBQ g526TBQ g426TBQ g326TBQ g226TBQ g126TBQ Bearing Temperature BMB-H01MEY12FT100-P05 Therm. Turb. Guide BRG. Temp High(26TGB)
TAGX066 Turbine Bearing Oil Level mm. 0 0 0 g8TBOLT g771TBQ g671TBQ g571TBQ g471TBQ g371TBQ g271TBQ g171TBQ Bearing Level BMB-H01CJU10CT104-S01 Turbine Guide bearing oil level indication LS. (
TAGX066X1 Turbine Cooling Water Flow L/min. g8TBCWFT - - - - - - -
TAGX066X2 Turbine Cooling Water Temperature IN DEG.C g8TBWITT1 - - - - - - -
TAGX066X3 Turbine Cooling Water Temperature OUT DEG.C g8TBWOTT1 - - - - - - -
TAGX066X4 Turbine Oil Flow L/min. g8TBOFT - - - - - - -
TAGX066X5 Turbine Oil Temperatur IN DEG.C g8TBOITT1 - - - - - - -
TAGX066X6 Turbine Oil Temperature OUT DEG.C g8TBOOTT1 - - - - - - -
TAGX067 Turbine Guide Bearing Temperature No.1 DEG.C 0 0 0 gAI838TGB1 g726TGB1 g626TGB1 g526TGB1 g426TGB1 g326TGB1 g226TGB1 g126TGB1 Bearing Temperature BMB-H01MEY12FT100-P08 Turb Guide BRG Temp1(26TGB1)
TAGX068 Turbine Guide Bearing Temperature No.2 DEG.C 0 0 0 gAI838TGB2 g726TGB2 g626TGB2 g526TGB2 g426TGB2 g326TGB2 g226TGB2 g126TGB2 Bearing Temperature BMB-H01MEY12FT100-P09 Turb Guide BRG Temp2(26TGB2)
TAG7068X1 Turbine Guide Bearing Temperature No.3 DEG.C - g726TGB3 - - - - - -
TAGX069 Turbine Vibration X μm 0 0 0 gAI839PTGSX 739TX g638tv g538tv g438tv g3TURB_VIBRATION_X g2TURB_VIBRATION_X g1TURB_VIBRATION_X Virbration Vibration BMB-H01MEY12FY100-H02 Vibration Probe(39GVS1)
TAGX070 Turbine Vibration Y μm 0 0 0 gA839PTGSY 739TY - - - g3TURB_VIBRATION_Y g2TURB_VIBRATION_Y g1TURB_VIBRATION_Y Virbration Vibration - -
TAGX071 Cooling Water Pressure bars 0 0 0 - - - - - - - - Common Pressure BMB-H01PAG10AA001 Main Supply Valve
TAGX071X1 Cooling Water Temperature DEG.C gAI877CWS - - - - - - -
TAGX072 Pressure After Reducing Valve bars 0 0 0 g8MCSPARVT g763MW g663MW g563MW g463MW g363MW g263MW g163MW Common Pressure BMB-H01PAG10AA002 MCW. Reducing Valve
TAGX073 Cooling Water Flow L/min 0 0 0 g8GCWFT g780GBHEXW g680GBHEXW g580GBHEXW g480GBHEXW g380GBHEXW g280GBHEXW g180GBHEXW Generator HX Flow - -
TAGX074 Cooling Water Temperature IN DEG.C 0 0 0 - g726GBHEXWI g626GBHEXWI g526GBHEXWI g426GBHEXWI g326GBHEXWI g226GBHEXWI g126GBHEXWI Generator HX Temperature BMB-H01PAG12 CW. Supply To Gen. Oil Cooler
TAGX075 Cooling Water Temperature OUT DEG.C 0 0 0 - g726GBHEXWO g626GBHEXWO g526GBHEXWO g426GBHEXWO g326GBHEXWO g226GBHEXWO g126GBHEXWO Generator HX Temperature - -
TAGX076 Oil Flow L/min 0 0 0 - g780GBHEXQ g680GBHEXQ g580GBHEXQ g480GBHEXQ g380GBHEXQ g280GBHEXQ g180GBHEXQ Generator HX Flow BMB-H01CJU10CT105-S01 Guide bearing oil cooler flow switch (
TAGX077 Oil Temperatur IN DEG.C 0 0 0 - g726GBHEXQI g626GBHEXQI g526GBHEXQI g426GBHEXQI g326GBHEXQI g226GBHEXQI g126GBHEXQI Generator HX Temperature - -
TAGX078 Oil Temperature OUT DEG.C 0 0 0 - g326GBHEXQO g626GBHEXQO g526GBHEXQO g426GBHEXQO g326GBHEXQO g226GBHEXQO g126GBHEXQO Generator HX Temperature - -
TAGX079 Cooling Water Flow L/min 0 0 0 - g380TBHEXW g680TBHEXW g580TBHEXW g480TBHEXW g380TBHEXW g280TBHEXW g180TBHEXW Turbine HX Flow - -
TAGX080 Cooling Water Temperature IN DEG.C 0 0 0 - g326TBHEXWI g626TBHEXWI g526TBHEXWI g426TBHEXWI g326TBHEXWI g226TBHEXWI g126TBHEXWI Turbine HX Temperature BMB-H01PAG13 CW. Supply To Turbine Oil Cooler
TAGX081 Cooling Water Temperature OUT DEG.C 0 0 0 - g326TBHEXWO g626TBHEXWO g526TBHEXWO g426TBHEXWO g326TBHEXWO g226TBHEXWO g126TBHEXWO Turbine HX Temperature - -
TAGX082 Oil Flow L/min 0 0 0 - g380TBHEXQ g680TBHEXQ g580TBHEXQ g480TBHEXQ g380TBHEXQ g280TBHEXQ g180TBHEXQ Turbine HX Flow - -
TAGX083 Oil Temperatur IN DEG.C 0 0 0 - g326TBHEXQI1 g626TBHEXQI g526TBHEXQI g426TBHEXQI g326TBHEXQI g226TBHEXQI g126TBHEXQI Turbine HX Temperature - -
TAGX083X1 Oil Temperatur IN 2 - g326TBHEXQI2 - - - - - -
TAGX084 Oil Temperature OUT DEG.C 0 0 0 - g326TBHEXQO g626TBHEXQO g526TBHEXQO g426TBHEXQO g326TBHEXQO g226TBHEXQO g126TBHEXQO Turbine HX Temperature - -
TAGX085 Water Pressure IN bars 0 0 0 - g363TSWSI g663TSWSI g563TSWSI g463TSWSI g363TSWSI g263TSWSI g163TSWSI Shaft Seal Pressure BMB-H01CJU10CT105-S03 "Shaft seal Water flow relay ( 80W-405"
TAGX086 Water Diff. Pressure bars 0 0 0 - g363TSWSDIFF g663TSWSDIFF g563TSWSDIFF g463TSWSDIFF g363TSWSDIFF g263TSWSDIFF g163TSWSDIFF Shaft Seal Pressure BMB-H01MEY12FP100-S09 Turb Saft Seal Pres. Normal Pres. SW.(63
TAGX087 HV Winding Phase A DEG.C 0 0 0 - g726KG4AHV - g26K3WAH1 - KG2AA26HVW KG1AA26HVW - Temperature Temperature BMB-H12BAT10GH100-B04 Contact Thermo meter for winding Temperature
TAGX088 HV Winding Phase B DEG.C 0 0 0 - g726KG4BHV - g26K3WBH1 - KG2AB26HVW KG1AB26HVW - Temperature Temperature BMB-H12BAT11GH100-B04 Contact Thermo meter for winding Temperature
TAGX089 HV Winding Phase C DEG.C 0 0 0 - g726KG4CHV - g26K3WCH1 - KG2AC26HVW KG1AC26HVW - Temperature Temperature BMB-H12BAT11GH100-B04 Contact Thermo meter for winding Temperature
TAGX090 LV winding Phase A DEG.C 0 0 0 gAI849T g726KG4ALV - - - - KG1AA26LVW - Temperature Temperature BMB-H12BAT10GH100-B05 Contact Thermo meter for winding Temperature
TAGX091 LV winding Phase B DEG.C 0 0 0 - g726KG4BLV - g26K3LWB - - KG1AB26LVW - Temperature Temperature BMB-H12BAT11GH100-B05 Contact Thermo meter for winding Temperature
TAGX092 LV winding Phase C DEG.C 0 0 0 - g726KG4CLV - g26K3LWC - - KG1AC26LVW - Temperature Temperature BMB-H12BAT12GH100-B05 Contact Thermo meter for winding Temperature
TAGX093 - - - - - - -
TAGX094 Lower Guide Bearing Temperature No.1 DEG.C - - - - - - -
TAGX095 Lower Guide Bearing Temperature No.2 DEG.C - - - - - - -
TAGX096 - - - - - - -
TAGX097 - - - - - - -
TAGX098 - - - - - - -
TAGX099 - - - - - - -
TAGX100 Upper Guide Bearing Temperature No.1 DEG.C - - - - - - -
TAGX101 Upper Guide Bearing Temperature No.2 DEG.C - - - - - - -
TAGX102 - - - - - - -
TAGX103 - - - - - - -
TAGX104 - - - - - - -
TAGX105 Air Compressor 1 Main Tank Pressure bars. g8ACC1MTPIT - - - - - - -
TAGX106 Air Compressor 2 Main Tank Pressure bars. g8ACC2MTPIT - - - - - - -
TAGX107 Air Compressor 3 Main Tank Pressure bars. g8ACC3MTPIT - - - - - - -
TAGX108 Air Compressurre Auxiliary Tank Pressure bars. g8ACCAUXTPT - - - - - - -
TAGX109 Air Compressore Brake Air Tank Pressure bars. g8ACCBRKTPT - - - - - - -
TAGX110 - - - - - - -
TAGX111 SHAFT SEAL INLET WATER PRESSURE 1 bars. g8SHSAWPIT1 - - - - - - -
TAGX112 SHAFT SEAL WATER DIFF PRESSURE 1 bars. g8SHSAWPDT1 - - - - - - -